Aanmeldbeleid

Aanmelding drie-jarigen
De aanmeldprocedure die in Den Haag geldt, houdt in dat u uw kind pas kunt aanmelden op een basisschool vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt twee maanden voordat uw kind 3 jaar wordt op uw huisadres van de gemeente een brief met een aanmeldformulier.

Onze school is een van de scholen in Den Haag met een maximum aantal plaatsen. Per jaar kunnen wij 26 kinderen een plaats bieden. Kiest u voor onze school, dan is het belangrijk dat u op het aanmeldformulier uw 2e voorkeur en andere voorkeuren aangeeft. U kunt uw kind alleen aanmelden in één van de twee aanmeldperiodes als uw kind geboren is tussen 1 oktober 2017 – 30 september 2018:

 • 21 juni t/m 2 juli 2021
 • 16 september t/m 30 september 2021

Onze school vraagt ouders het aanmeldformulier digitaal bij ons in te leveren door het sturen van het aanmeldformulier naar het volgende mailadres: administratie@hsvdenhaag.nl. Voor de controle van de gegevens op het aanmeldformulier hebben wij een kopie ID van uw kind nodig. Klik op volgende link om te lezen hoe ouders via de KopieID-app veilig een kopie ID van hun kind kunnen sturen naar onze school. Zonder app kan dit ook. U kunt onderstaande richtlijnen volgen:
Een veilige kopie van het identiteitsbewijs maakt u zo:
 Maak in de kopie het burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks
onderaan.
 Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
 Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
(Aanmelden op de basisschool + naam van de basisschool)
 Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie (scan) naar onze school stuurt.

Verdere informatie

Als er geen plaats is, dan wordt er door middel van loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede voorkeur, daarna uw derde keuze enz. Als op een van uw voorkeursscholen een plaats gevonden is, ontvangt u van deze school een bericht tot inschrijving.  Lukt het niet om uw kind een plaats aan te bieden op een school van uw voorkeur, dan ontvangt u informatie over beschikbare plaatsen op andere scholen en wijze van (opnieuw) aanmelden. Twee keer per jaar is er een verdeling van overgebleven plaatsen. Dit geldt ook voor de kinderen die al een plaats hebben op een school van lagere voorkeur en waarbij een school van hogere voorkeur alsnog plaats heeft.

Meer informatie over het nieuwe aanmelden vindt u op de volgende site: https://scholenwijzer.denhaag.nl

Aanmelding vier-jarigen en ouder
Ouders kunnen hun kinderen op elk gewenst moment in het jaar aanmelden. Na de aanmelding krijgen ouders een bericht van ontvangst. Aanmelden geeft geen enkele zekerheid over daadwerkelijke inschrijving en toelating. Aangemelde leerlingen komen op een wachtlijst (tenzij er een plek beschikbaar is).

  • Aanmelden kan door een aanmeldingsformulier in te vullen en die, ondertekend, te sturen naar:
   Basisschool Willemspark (t.a.v. administratie)
   Frederikstraat 28
   2514 LK Den Haag.
  • U krijgt een e-mail van ons met de bevestiging van uw aanmelding.
  • Woont u (nog) niet in Den Haag, maar kiest u wel voor een Haagse basisschool? U kunt uw kind dan ook door middel van een aanmeldingsformulier aanmelden.
  • Kinderen die in juni of juli 4 jaar worden, kunnen pas na de zomervakantie (in het nieuwe schooljaar) op school komen.

 

Criteria

   • Wanneer in de toelatingsprocedure blijkt, dat de aangemelde leerling op de leverende basisschool speciale zorg heeft genoten, wordt deze leerling besproken in de toelatingscommissie. De commissie bestaat uit de directeur, de locatieleider, de intern begeleider en een externe GZ-psycholoog. De directeur beslist over de toelating.
   • Ouders verplichten zich alle informatie van deskundigen betreffende de aangemelde leerling(en) te overleggen.

 

Procedure plaatsing (zij-instroom)

 • Indien er plaats is in de gewenste groep worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek met de locatieleider.
 • Na dit gesprek neemt de locatieleider contact op met de huidige school.
 • Mocht uit beide gesprekken blijken dat er geen bezwaar is tegen overplaatsing, dan volgt er een wenweek.
 • In de wenweek gaan het kind, de ouders en de leerkracht bekijken of het kind past in de groep.
 • Aan het einde van de wenweek hebben de ouders en de locatieleider een afrondend gesprek en wordt de plaatsing definitief.
 • De directie besluit in alle gevallen.

 

Borg

Bij inschrijving van uw kind moet een borg van €100,00 betaald worden, om uw keuze voor onze school te bevestigen.
Dit geldt niet voor kinderen waarvan al een broer en/of zus bij ons op school zit.
De borg zal te zijner tijd worden verrekend met de ouderbijdrage en kan alleen geretourneerd worden, als een kind wegens verhuizing buiten Den Haag niet op school komt.