Overgang naar het voortgezet onderwijs

Advies
Aan het eind van de basisschoolperiode stelt de school een onderwijskundig rapport op en geeft een advies voor het voortgezet onderwijs. Wij als school vinden dat dit advies het beste past bij deze leerling. Wij geven een advies en geen oordeel. Als de eindtoets een hogere uitstroom laat zien dan het gegeven advies, zijn wij verplicht het advies te heroverwegen, maar niet altijd bij te stellen.

Groep 6 en 7
Op de algemene ouderavond aan het begin van groep 6 en 7 krijgen de ouders te horen hoe wij tot een advies komen. Hierbij kijken wij naar:
– De kindkenmerken (werkhouding, doorzettingsvermogen, concentratievermogen, zelfverantwoordelijkheid, sociaal emotionele ontwikkeling en huiswerkattitude)
– De resultaten vanaf groep 6
– De cito-scores

Volgend schema wordt getoond om inzicht te geven in de doorstroom. Dit vormt slechts een indicatie van de relatie tussen cito-scores en het soort voorgezet onderwijs.
I = VWO
I-II = Havo-Vwo
II = Havo
II-III = Havo-VMBO TL
III = VMBO TL
III-IV = VMBO TL/ VMBO Kader
IV = VMBO Basis/Kader
V = VMBO Basis/ praktijkonderwijs

VMBO basis, VMBO kader en VMBO TL kan eventueel met LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) gegeven worden.
Hierbij geldt: Rekenen en begrijpend lezen wegen het zwaarst.

Groep 7
In het 10-minuten gesprek van februari krijgen de ouders het preadvies van hun kind te horen. Dit doen wij om ouders goed en tijdig te informeren over het basisschooladvies. Het advies in groep 8 komt dan niet als een verrassing.
Dit is een advies, gebaseerd op de gegevens tot dat moment.
De leerkracht van groep 8 is hier ook bij aanwezig vanwege de kennis over en de contacten met het VO.

Opstelling advies
Het preadvies en het definitieve advies worden opgesteld in een vergadering waarbij aanwezig zijn: de leerkrachten van groep 6 t/m 8, de intern begeleiders en de directie.

Groep 8
In november wordt voor de ouders van groep 8 een ouderavond gehouden waarop de gang van zaken rond de gang naar het VO duidelijk wordt uitgelegd.
Half december krijgen de ouders en de leerling het definitieve advies tijdens een adviesgesprek waar ouders, leerling, leerkracht groep 7 , leerkracht groep 8 en directie aanwezig zijn. De ouders krijgen het OKR (OnderwijsKundig Rapport) dat naar de toekomstige VO-school gaat mee op papier. Ouders mogen altijd hun eigen visie vóór februari in PDF aanleveren. Dit wordt dan toegevoegd aan het dossier van het kind.