Ziekmelden en verlof - Willemspark School Den Haag

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Is uw kind onverwachts niet op school wegens ziekte of om een andere onvoorziene reden? Dit kan gebeuren.  Dan wordt u vriendelijk verzocht dit op de eerste dag van het verzuim vóór 8.20 uur te melden aan school. Ziekmelden graag via de basisschool app PARRO. Via het bijbehorende ziekmeldingsformulier van de groep van uw kind (onder ‘formulieren’ op de app) krijgen de juf/meester en de administratie direct bericht.

Mocht dit niet lukken, dan kunt u een email sturen naar de groepsleerkracht van uw kind met een cc naar de administratie (Annegreeth): administratie@hsvdenhaag.nl.  Het is belangrijk dat ouders hun kind altijd afmelden in geval van afwezigheid. Wij zijn verplicht afwezigheid van leerlingen te registreren.

U vindt de emailadressen hier.

Op tijd komen

Het is belangrijk dat de kinderen op tijd zijn, zodat zij geen lesstof missen of de les onnodig verstoren. Hieronder ziet u regels die wij als HSV in ons beleid hanteren :

De 4-8-12-16 afspraak bij te laat komen
Te laat komen wordt door veel scholen als een groot probleem ervaren. Ouders en leerlingen worden door de schoolleiding wel aangesproken, maar niet altijd verbetert er iets in het gedrag. De Leerplichtwet ziet te laat komen als ongeoorloofd verzuim. Om tegemoet te komen aan de wens van veel schooldirecteuren om het te laat komen aan te pakken is de ‘4-8-12-16 afspraak’ bedacht. Deze regeling is een goede manier voor scholen om samen met de afdeling leerplicht het probleem van het te laat komen aan te pakken.

Wat houdt de regeling in?
Wanneer een leerling binnen een korte periode vier keer te laat gekomen is, dan ontvangen ouders via de administratie een e-mail (leerkrachten en directie in cc). Heeft dit niet tot gevolg dat het te laat komen stopt, dan ontvangen ouders een e-mail van de directie, nadat de leerling acht keer te laat is gekomen. Wanneer het te laat komen nog steeds doorgaat, dan meldt de school het na de twaalfde keer aan de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de leerling. Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld.  De afdeling leerplicht stuurt de ouders een waarschuwingsbrief. Als het te laat komen continueert en de leerling zestien keer te laat is gekomen, doet de school nogmaals een melding bij de afdeling Leerplicht. De ouders krijgen een uitnodiging om op gesprek te komen bij de leerplichtambtenaar.

Verlof

In het boekje ‘Folder Luxeverzuim en Verlof‘  en de flyer leerlingzaken (Schoolverzuim flyer_Leerlingzaken[Eng] School absence flyer_Leerlingzaken) van de gemeente Den Haag staan alle regels met betrekking tot luxe verzuim. Het boekje geeft antwoord op vragen als ‘Mag mijn kind een dag langer vakantie?’ , ‘Mijn broer gaat trouwen en ik wil er graag bij zijn. Kan dat?’ en ‘Hoeveel dagen verlof krijg ik als mijn opa is overleden?’. Ook vindt u in dit boekje een korte uitleg van de Leerplichtwet.

Bijzonder verlof moet altijd goedgekeurd worden door de locatieleider van de school, Lara Brugmans-Rikers. U kunt hiervoor het aanvraagformulier bijzonder verlof invullen en inleveren bij haar.