Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Is uw kind onverwachts niet op school wegens ziekte of om een andere onvoorziene reden? Dit kan gebeuren.  Dan wordt u vriendelijk verzocht dit op de eerste dag van het verzuim vóór 8.20 uur te melden aan school. Ziekmelden kan bij voorkeur via de basisschool app. Via het bijbehorende ziekmeldingsformulier van de groep van uw kind (onder ‘formulieren’ op de app) krijgen de juf/meester en de administratie direct bericht.

Mocht dit niet lukken, dan kunt u een email sturen naar de groepsleerkracht van uw kind met een cc naar de administratie (Jolanda en Annegreeth): administratie@hsvdenhaag.nl.  Het is belangrijk dat ouders hun kind altijd afmelden in geval van afwezigheid. Wij zijn verplicht afwezigheid van leerlingen te registreren.

E-mailadressen van de leerkrachten:

Groep 1a Juf Christine cbeerens@hsvdenhaag.nl
Juf Els ewesterveld@hsvdenhaag.nl
Groep 1b (januari 2022) Juf Helen hharent@hsvdenhaag.nl
Groep 2 Juf Mirella mduchatteau@hsvdenhaag.nl
Groep 3 Juf Siglien sbiere@hsvdenhaag.nl
Juf Ellenoor etinselboer@hsvdenhaag.nl
Groep 4 Juf Hester hlodder@hsvdenhaag.nl
Juf Roshni rjhagru@hsvdenhaag.nl
Groep 5 Meester Robin rmos@hsvdenhaag.nl
Juf Marleen mtlam@hsvdenhaag.nl
Groep 6 Juf Annemieke avvliet@hsvdenhaag.nl
Juf Esther ereinders@hsvdenhaag.nl
Groep 7 Juf Ineke iweijers@hsvdenhaag.nl
Juf Hester hlodder@hsvdenhaag.nl
Groep 8 Meester Harm hberger@hsvdenhaag.nl

Op tijd komen

Het is belangrijk dat de kinderen op tijd zijn, zodat zij geen lesstof missen of de les onnodig verstoren. Hieronder ziet u regels die wij als HSV in ons beleid hanteren :

De 3-6-9-12 afspraak bij te laat komen
Te laat komen wordt door veel scholen als een groot probleem ervaren. Ouders en leerlingen worden door de schoolleiding wel aangesproken, maar niet altijd verbetert er iets in het gedrag. De Leerplichtwet ziet te laat komen als ongeoorloofd verzuim. Om tegemoet te komen aan de wens van veel schooldirecteuren om het te laat komen aan te pakken is de ‘3-6-9-12 afspraak’ bedacht. Deze regeling is een goede manier voor scholen om samen met de afdeling leerplicht het probleem van het te laat komen aan te pakken.

Wat houdt de regeling in?
Wanneer een leerling binnen een korte periode drie keer te laat gekomen is, dan ontvangen ouders namens de leerkracht een e-mail. Heeft dat niet geholpen, dan worden ouders uitgenodigd voor een gesprek op school, met de locatieleider,  nadat de leerling zes keer te laat is gekomen. Wanneer het te laat komen na dat gesprek nog steeds doorgaat, dan meldt de school het bij de twaalfde keer met een kennisgevingformulier aan de leerplichtambtenaar. De afdeling leerplicht stuurt de ouders een waarschuwingsbrief. Na drie weken neemt leerplicht contact op met de school met de vraag of het te laat komen is gestopt. Wanneer dat zo is, wordt het dossier bij leerplicht gesloten. Als het te laat komen niet is gestopt, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. In een aantal gevallen wordt er doorverwezen naar de hulpverlening, in andere gevallen wordt er een proces verbaal opgemaakt.

Verlof

In het boekje ‘Folder luxe verzuim-verlof Den Haag van de gemeente Den Haag staan alle regels met betrekking tot luxe verzuim. Het boekje geeft antwoord op vragen als ‘Mag mijn kind een dag langer vakantie?’ , ‘Mijn broer gaat trouwen en ik wil er graag bij zijn. Kan dat?’ en ‘Hoeveel dagen verlof krijg ik als mijn opa is overleden?’. Ook vindt u in dit boekje een korte uitleg van de Leerplichtwet.

Bijzonder verlof moet altijd goedgekeurd worden door de locatieleider van de school, Lara Brugmans-Rikers. U kunt hiervoor het aanvraagformulier bijzonder verlof invullen en inleveren bij haar.