Aanmeldbeleid

1.1 Aanmeldbeleid jonge kinderen    

De Haagse basisscholen en de gemeente hebben in 2012 afspraken gemaakt om het aanmelden duidelijker en eerlijker te maken. Genoemd het EénAanmeldleeftijd-systeem. Deze afspraken gelden ook voor onze school.

Naar aanleiding van evaluaties met scholen en ouders is de procedure voor aanmelden sinds 1 oktober 2016 veranderd. Eén verandering is dat de aanmeldleeftijd verschuift naar 3 jaar.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015?
Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure voor uw kind. U kunt uw kind pas aanmelden op een basisschool vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt hierover bericht op uw huisadres van de gemeente.

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2015?
Dan gelden de oude regels van de aanmeldprocedure. Dit betekent dat u uw kind op één basisschool kunt aanmelden. Onze school heeft voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 al 28 kinderen per schooljaar voorlopig kunnen toelaten. Bij aanmelding komt uw kind op onze wachtlijst te staan. U kunt uw kind ook maar op één school op de wachtlijst hebben staan. Is uw kind al bij een andere basisschool aangemeld en geeft u aan dat uw kind bij ons op de wachtlijst mag komen, dan betekent dit dat uw kind automatisch afgemeld wordt bij de andere basisschool.

 Aanmelden

  • Aanmelden kan door een aanmeldingsformulier willemspark (pdf) of aanmeldingsformulier (word) in te vullen en die, ondertekend, te sturen naar:
   Basisschool Willemspark (t.a.v. E. van Bentem)
   Frederikstraat 28
   2514 LK Den Haag.
  • U krijgt een brief (per e-mail) van ons met de bevestiging van uw aanmelding.
  • Woont u (nog) niet in Den Haag, maar kiest u wel voor een Haagse basisschool? U kunt uw kind dan ook door middel van een aanmeldingsformulier aanmelden.
  • Kinderen die in juni of juli 4 jaar worden, kunnen pas na de zomervakantie (in het nieuwe schooljaar) op school komen.

Criteria

   • Broertjes en zusjes van leerlingen op deze locatie hebben voorrang
   • Kinderen van personeel van de HSV hebben voorrang
   • Wij hanteren een evenwichtige spreiding van jongens en meisjes
   • Wij hanteren een evenwichtige spreiding van leeftijd over het kalenderjaar
   • Wanneer in de toelatingsprocedure blijkt, dat de aangemelde leerling op de leverende basisschool speciale zorg heeft genoten, wordt deze leerling besproken in de toelatingscommissie. De commissie bestaat uit de directeur, de locatieleider, de intern begeleider en een externe GZ-psycholoog. De directeur beslist over de toelating.
   • Ouders verplichten zich alle informatie van deskundigen betreffende de aangemelde leerling(en) te overleggen.

Borg

Bij inschrijving van uw kind moet een borg van €100,00 betaald worden, om uw keuze voor onze school te bevestigen.
Dit geldt niet voor kinderen waarvan al een broer en/of zus bij ons op school zit.
De borg zal te zijner tijd worden verrekend met de ouderbijdrage en kan alleen geretourneerd worden, als een kind wegens verhuizing buiten Den Haag niet op school komt.

Aanmelden anders

Is uw kind geboren voor 1 oktober 2012 of/en gaat uw kind naar groep 2 t/m 8 dan gelden deze afspraken niet. U kunt uw kind aanmelden door een aanmeldingsformulier in te vullen en die ondertekend te sturen naar ons adres of via een e-mail. In het systeem (voor de EénAanmeldleeftijd) is de wachtlijst geordend op de datum van aanmelding.

1.2                    Plaatsing van oudere leerlingen, zij-instroom

Aanmelding

Ouders kunnen hun kinderen op elk gewenst moment in het jaar aanmelden.
Na de aanmelding krijgen ouders een bericht van ontvangst. Aanmelden geeft geen enkele zekerheid over daadwerkelijke inschrijving en toelating. Aangemelde leerlingen komen op een wachtlijst die geordend is op datum van aanmelding.

Procedure plaatsing van oudere leerlingen (zij-instroom):

    1. Indien er plaats is in de gewenste groep worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek met de locatieleider.
    2. Na dit gesprek neemt de locatieleider contact op met de huidige school.
    3. Mocht uit beide gesprekken blijken dat er geen bezwaar is tegen overplaatsing, dan volgt er een wenweek.
    4. In de wenweek gaan het kind, de ouders en de leerkracht bekijken of het kind past in de groep.
    5. Aan het einde van de wenweek hebben de ouders en de locatieleider een afrondend gesprek en wordt de plaatsing definitief.
    6. De directie besluit in alle gevallen.