Aanmeldbeleid

1.1 Aanmeldbeleid jonge kinderen    

De procedure voor het aanmelden van kinderen bij een basisschool is in Den Haag sinds 1 oktober 2016 op een aantal punten veranderd. Deze veranderingen zijn naar aanleiding van evaluaties met ouders over het EénAanmeldleeftijd-systeem én door de Wet op primair onderwijs. Twee elementen in deze wet schrijven het volgende voor:

 1. Aanmelden vanaf de leeftijd van drie jaar.
 2. Ouders dienen de mogelijkheid te hebben meerdere voorkeuren op te geven.

 

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015?

Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure voor uw kind. U kunt uw kind pas aanmelden op een basisschool vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt twee maanden voordat uw kind 3 jaar wordt op uw huisadres van de gemeente een brief met een aanmeldformulier.

Onze school is een van de scholen in Den Haag met een maximum aantal plaatsen. Per jaar kunnen wij 28 kinderen een plaats bieden. Kiest u voor onze school, dan is het belangrijk dat u op het aanmeldformulier uw 2e voorkeur en andere voorkeuren aangeeft. U kunt uw kind alleen aanmelden in één van de vier aanmeldperiodes:

 • 10 t/m 21 december 2018
 • 18 t/m 29 maart 2019
 • 17 t/m 28 juni 2019
 • 16 t/m 30 september 2019

Let op: kinderen geboren na 28 juni 2016 kunnen alleen aangemeld worden tussen 16 en 30 september 2019. Mocht u uw kind alvast willen aanmelden op een school (dus buiten de aanmeldperiodes om), dan kan deze aanmelding helaas niet verwerkt worden.

Na het aanmelden krijgt u binnen zes weken van de school een bericht waarin of staat dat u uw kind kunt inschrijven op onze school of dat we uw kind helaas geen plaats kunnen bieden. Als er geen plaats is, dan wordt er door middel van loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede voorkeur, daarna uw derde keuze enz. Als op een van uw voorkeursscholen een plaats gevonden is, ontvangt u van deze school een bericht tot inschrijving.  Lukt het niet om uw kind een plaats aan te bieden op een school van uw voorkeur, dan ontvangt u informatie over beschikbare plaatsen op andere scholen en wijze van (opnieuw) aanmelden. Twee keer per jaar is er een verdeling van overgebleven plaatsen. Dit geldt ook voor de kinderen die al een plaats hebben op een school van lagere voorkeur en waarbij een school van hogere voorkeur alsnog plaats heeft.

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2015?
Dan gelden de oude regels van de aanmeldprocedure (www.eenaanmeldleeftijd.nl).  Dit betekent dat u uw kind op één basisschool kunt aanmelden. Onze school heeft voor het schooljaar 2018-2019 al 28 kinderen per schooljaar voorlopig kunnen toelaten. Bij aanmelding komt uw kind op onze wachtlijst te staan. U kunt uw kind ook maar op één school op de wachtlijst hebben staan. Is uw kind al bij een andere basisschool aangemeld en geeft u aan dat uw kind bij ons op de wachtlijst mag komen, dan betekent dit dat uw kind automatisch afgemeld wordt bij de andere basisschool.

  • Aanmelden kan door een aanmeldingsformulier willemspark (pdf) of aanmeldingsformulier (word) in te vullen en die, ondertekend, te sturen naar:
   Basisschool Willemspark (t.a.v. E. van Bentem)
   Frederikstraat 28
   2514 LK Den Haag.
  • U krijgt een e-mail van ons met de bevestiging van uw aanmelding.
  • Woont u (nog) niet in Den Haag, maar kiest u wel voor een Haagse basisschool? U kunt uw kind dan ook door middel van een aanmeldingsformulier aanmelden.
  • Kinderen die in juni of juli 4 jaar worden, kunnen pas na de zomervakantie (in het nieuwe schooljaar) op school komen.

Criteria

   • Broertjes en zusjes van leerlingen op deze locatie hebben voorrang
   • Kinderen van personeel van de HSV hebben voorrang
   • Wij hanteren een evenwichtige spreiding van jongens en meisjes
   • Wij hanteren een evenwichtige spreiding van leeftijd over het kalenderjaar
   • Wanneer in de toelatingsprocedure blijkt, dat de aangemelde leerling op de leverende basisschool speciale zorg heeft genoten, wordt deze leerling besproken in de toelatingscommissie. De commissie bestaat uit de directeur, de locatieleider, de intern begeleider en een externe GZ-psycholoog. De directeur beslist over de toelating.
   • Ouders verplichten zich alle informatie van deskundigen betreffende de aangemelde leerling(en) te overleggen.

Borg

Bij inschrijving van uw kind moet een borg van €100,00 betaald worden, om uw keuze voor onze school te bevestigen.
Dit geldt niet voor kinderen waarvan al een broer en/of zus bij ons op school zit.
De borg zal te zijner tijd worden verrekend met de ouderbijdrage en kan alleen geretourneerd worden, als een kind wegens verhuizing buiten Den Haag niet op school komt.

 

1.2                    Plaatsing van oudere leerlingen, zij-instroom

Aanmelding

Is uw kind geboren voor 1 oktober 2012 of/en gaat uw kind naar groep 2 t/m 8 dan gelden de eerder genoemde afspraken niet. U kunt uw kind aanmelden door een aanmeldingsformulier in te vullen en die ondertekend te sturen naar ons adres of via een e-mail. Ouders kunnen hun kinderen op elk gewenst moment in het jaar aanmelden.
Na de aanmelding krijgen ouders een bericht van ontvangst. Aanmelden geeft geen enkele zekerheid over daadwerkelijke inschrijving en toelating. Aangemelde leerlingen komen op een wachtlijst die geordend is op datum van aanmelding.

Procedure plaatsing van oudere leerlingen (zij-instroom):

    1. Indien er plaats is in de gewenste groep worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek met de locatieleider.
    2. Na dit gesprek neemt de locatieleider contact op met de huidige school.
    3. Mocht uit beide gesprekken blijken dat er geen bezwaar is tegen overplaatsing, dan volgt er een wenweek.
    4. In de wenweek gaan het kind, de ouders en de leerkracht bekijken of het kind past in de groep.
    5. Aan het einde van de wenweek hebben de ouders en de locatieleider een afrondend gesprek en wordt de plaatsing definitief.
    6. De directie besluit in alle gevallen.