Missie en visie - Willemspark School Den Haag

Missie en visie

Missie

Our mission is to enable  children to become responsible global citizens and life long learners in a continually changing world.

Visie  HSV

Onderwijs

  • De HSV stelt het kind centraal en biedt passend onderwijs zowel in de Nederlandse als de Engelse taal aan kinderen van Nederlandse en buitenlandse origine, inclusief kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben of dyslectisch zijn.
  • De HSV richt zich op de optimale ontwikkeling van talenten en vaardigheden van een zeer diverse leerling populatie.
  • We streven er naar ook aan de meer- en hoogbegaafde kinderen een passend aanbod te doen.
  • De scholen en afdelingen van de HSV gaan door met het delen van ervaringen en blijven steeds zoeken naar verdergaande mogelijkheden voor samenwerking en integratie.
  • De Willemsparkschool ontwikkelt zich naar een geregistreerde VVTO school.
  • ICT is hét middel om te leren en te communiceren. In de komende jaren zal meer gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die het internet biedt.
  • De schoolpleinen worden zodanig ingericht dat zij de onderwijskundige doelen ondersteunen.
  • Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en hoog te houden is er een constante cyclus van evaluatie (Plan Do check Act).

 

Het onderwijs op de Willemsparkschool heeft tot doel, in samenspraak met de ouders, de kinderen van 4 tot en met 12 jaar elementaire kennis, vaardigheden en gedragsvormen eigen te maken ten einde tot een optimale ontplooiing van hun persoonlijkheid te komen. Van belang hierbij is, dat wij de kinderen willen leren hun weg te vinden in de huidige maatschappij.

De school biedt een veilig, zorgdragend en stimulerend milieu waarin alle kinderen worden geprikkeld om zich ten volle te ontwikkelen, binnen hun mogelijkheden, tegen een multiculturele en internationale achtergrond.
Basisschool Willemspark heeft tot taak de kinderen goed onderwijs te geven en gezamenlijk met de ouders bij te dragen aan de opvoeding. We willen dit bieden binnen een veilige en ontspannen sfeer. We vinden het daarom belangrijk dat de omgang tussen de kinderen, het team en de ouders is gebaseerd op wederzijds respect. Onze school kenmerkt zich door de openheid naar andere culturen en religies. De school wordt bezocht door kinderen van verschillende nationaliteiten. Alle kinderen die bij ons op school zitten, doen mee aan levensbeschouwelijke projecten en vieringen. Voor alle kinderen bieden wij een goede en veilige basis.

Naast leren, besteden wij dan ook veel aandacht aan gezamenlijke activiteiten zoals de kerst- en de paasviering; gezamenlijke projecten; creatieve middagen en het jaarlijkse zomerfeest. Voor de organisatie van deze activiteiten wordt geregeld samengewerkt met de ouders.

Oog voor ieder kind

Basisschool Willemspark kenmerkt zich door de vele verschillende kinderen; verschillen in herkomst, ervaring en aanleg. Wij willen echter steeds meer rekening houden met individuele kenmerken en mogelijkheden van ieder kind. Door ons onderwijs steeds meer te differentiëren naar tempo en niveau, willen wij de kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden.

Zelfstandig werken heeft een vaste plaats binnen onze school en heeft als doel het vergroten van de zelfstandigheid van de kinderen en het creëren van differentiatiemogelijkheden voor de leerkrachten.